Przegląd kominiarski w domu jednorodzinnym - co jaki czas wykonywać, czy jest obowiązkowy? 

Jak często wykonywać przegląd kominiarski?

W tym przypadku sytuacja jest bardzo klarowna, bo częstotliwość wykonywania przeglądu jest uregulowana prawnie. Szczegóły znajdziemy w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku o prawie budowlanym. Artykuł 62 (fragment Ustawy poniżej) dokładnie precyzuje, że stan instalacji gazowych oraz przewodów kominowych powinny być wykonane conajmniej raz w roku

Fragment Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez
właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku,
w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2; osoba dokonująca
kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ
o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia
okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z
uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do
potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym
lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym
lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz
kotłów opalanych gazem;

6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji,
ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Jaki są konsekwencje braku wykonywania przeglądu?

Jednym z najistotniejszych powodów posiadania aktualnego przeglądu kominiarskiego jest konieczność w przypadku posiadania ubezpieczenia nieruchomości. Warto pamiętać o tym, że w przypadku szkody i braku aktualnego przeglądu ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

This article was updated on wrzesień 20, 2022